نمایشگاه کتب وجینی کتابخانه دانشکده داروسازی

به اطلاع می رساند:
نمایشگاه کتب وجینی کتابخانه دانشکده داروسازی برگزار می گردد
زمان برگزاری: از تاریخ ۱۳۹۵/۱۲الی۱۳۹۵/۱۲/۱۱

محل برگزاری: دانشکده داروسازی

ساعت بازدید: از ساعت ۹ صبح الی۱۳

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت پژوهش وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۰۷۳- فاکس:۳۷۹۲۳۰۷۳

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir